Droga Prawda i Życie

Poznacie Prawdę a Prawda Was Wyswobodzi

Kim jest Pan Jezus Chrystus

(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. (4) W nim było życie, a życie było światłością ludzi. 10) Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. (11) Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. (12) Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, (13) którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. (14) A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. (Ew. św. Jana 1) (14) W nim, przez jego krew, mamy odkupienie i darowanie grzechów. (15) On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszystkiego co stworzone. (16) Gdyż w Nim wszystko zostało stworzone w niebiosach oraz na ziemi, widzialne i niewidzialne; czy to trony, czy władze, czy niebiańskie moce, czy potęgi; wszystko jest stworzone z powodu Niego i dla Niego. (17) A on jest przed wszystkimi i wszystko w Nim zaistniało. (18) On jest także głową ciała kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z martwych, by sam mógł się stać tym, co zajmuje pierwsze iejsce we wszystkim. (19) Ponieważ znalazł upodobanie, aby w nim zamieszkała cała pełnia. (20) I by przez niego, ponownie pojednać dla Niego wszystko, uczyniwszy pokój przez krew jego krzyża; przez niego, czy to na ziemi, czy w niebie.(List św. Pawła do Kolosan 1)

Dlaczego Chrystus, Mesjasz, Zbawiciel, którym jest Jezus

16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. (18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. (Ew. św. Jana 3) Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. (6) Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. (Izajasz 53)

21) Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, (22) i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, (23) gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, (24) i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, (25) którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, (26) dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. (List św. Pawła do Rzymian 3) (8) Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; (9) nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. (10) Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. (List św. Pawła do Efezjan 2)

Pan Jezus jest jedyną drogą do Ojca.

(5) Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? (6) Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą, prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. (Ew. św. Jana 14)  

Podsumowanie:

Tajemny plan Boży, zanim świat powstał, został wykonany wtedy na krzyżu.

Zbawienie więc jest człowiekowi darmo, dostępne przez wiarę, że Słowo Boże stało się ciałem – Syn Boży Chrystus Pan Jezus przyszedł na świat jako człowiek, narodzony z ludzkiej kobiety bez udziału mężczyzny i dał się zabić na krzyżu ponosząc karę za nasze grzechy. Trzeciego dnia Bóg wzbudził Go z martwych (wg. obietnic), na dowód, że to On naprawdę jest tym obiecanym Mesjaszem – Zbawicielem i Jego ofiara została przyjęta.

To się stało RAZ NA ZAWSZE.

Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił; (6) nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. (7) Tedy rzekłem: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. (8) Najpierw mówi: Nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów, i całopaleń, i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu; (9) potem powiada: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie; (10) mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. (11) A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów; (12) lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, (13) oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. (14) Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.” (List do Hebrajczyków 10)

Na setki lat przed Chrystusem, Bóg podał przez proroka Izajasza takie proroctwo o Panu Jezusie. (1) Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? (2) Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. (3) Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. (4) Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. (5) Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. (6) Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. (Izajasz 53)

Nic nie może przewyższyć tego, że Bóg – Stwórca Wszechświata przyjął ziemskie ciało i dał się zabić za ciebie na krzyżu.

Stworzenie nieba i ziemi i całego wszechświata było Panu Bogu łatwiejsze niż zbawienie człowieka.

Stworzyć wszechświat – wystarczyło Jego Słowo – by nas zbawić kosztowało życie Jego jedynego Syna.

Według Słowa Bożego, a nawet logicznie, żaden człowiek nie jest w stanie zasłużyć na zbawienie.

Przynależność i uprawianie jakiejkolwiek religii, świątobliwe życie, wypełnianie religijnych obrzędów, umartwianie ciała, dobroczynność. Cokolwiek człowiek może wymyślać by się pojednać z Bogiem nie wystarczy. Jedynym warunkiem na zbawienie jest przyjęcie własną wiarą Pana Jezusa i Jego ofiarę za twoje grzechy na podstawie obietnicy zapisanej w Słowie Bożym, zanim żyjesz. Nikt nie może tego uczynić za ciebie, ani w tym życiu, ani po twojej śmierci, bo tylko teraz możesz to uczynić z własnej wolnej woli.

Jeżeli umrzesz bez przyjęcia daru zbawienia wiarą, dostępnego każdemu człowiekowi, będziesz sądzony (sądzona) na Sądzie Ostatecznym. Tam twoje dobre uczynki nie wystarczą by cię uratować od potępienia.

Począwszy od śmierci Pana Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstania do Jego powrotu jest Okresem Łaski dostępnej każdemu człowiekowi za darmo. To jest właśnie powodem dlaczego Bóg dał nam swego Syna, który zapłacił za nasze zbawienie swoją krwią.

(13) Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. (14) Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. (Ew. św. Mateusza 7)

On poniósł karę za nasze grzechy.

Ze względu na to kim Jezus jest i przeżył swój czas na ziemi bez grzechu, chociaż był kuszony, tylko On mógł złożyć ofiarę ze swojej własnej krwi ponosząc karę ze nasze grzechy, która mogła być przyjęta przez Świętego Boga.

Bóg jest święty i nie ma wstępu do wieczności z Nim nikomu kogo grzech nie został odkupiony. Tylko On sam, Chrystus Jezus, mógł w pełni zapłacić za nasze grzechy swoją krwią raz na zawsze – wtedy na krzyżu.

(5) Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. (6) Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. (Izajasz 53)

Jeśli teraz wierzysz kim Jezus naprawdę jest:

TRZYMAJ SIĘ JEGO JAK SPADOCHRONU.

UPAMIĘTAJ SIĘ.

WYZNAJ PRZED BOGIEM, ŻE JESTEŚ GRZESZNIKIEM I PORZEBUJESZ ZBAWICIELA.

POSTANÓW, Z JEGO POMOCĄ, ODWRÓCIĆ SIĘ OD GRZECHU I ŚWIATA, A ZWRÓCIĆ SIĘ KU PANU BOGU.

(9) Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. (10) Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. (11) Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. (13) Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. (14) Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? 17) Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. (List św. Pawła do Rzymian 10)

Potem, na dowód twojej osobistej wiary, daj się ochrzcić przez zanurzenie w wodzie co przedstawia twoją śmierć dla świata i powstanie do nowego życia w Chrystusie Jezusie. (To nic nie szkodzi, że byłeś ochrzczony jako niemowlę, tamten chrzest nie był na podstawie twojej osobistej wiary)

Pan Jezus powiedział: „Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. (16) Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony”.(Ew.Św.Marka 16) (wiara poprzedza chrzest)

Podczas zesłania Ducha Świętego Św. Piotr tak odpowiedział na pytanie co robić. (36) Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. (37) A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? (38) A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. (39) Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. (Dzieje Apostolskie 2)

Chrzest w wodzie na podstawie twojej osobistej wiary w tym stadium twego życia będzie dla ciebie punktem odniesienia, że od tego czasu należysz do Chrystusa Jezusa raz na zawsze. Jeżeli uwierzysz w sercu swoim w dzieło Pana Jezusa Chrystusa i wszystko co On dokonał dla ciebie i będziesz się tylko tego trzymać narodzisz się na nowo z Ducha Świętego, a Duch Święty, według obietnicy Pana Jezusa, zostanie z tobą jako twój Przewodnik i Pocieszyciel na zawsze.

To jest tym nowym narodzeniem człowieka z Boga. (1) A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. (2) Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. (3) Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. (Ew. św. Jana 3) 

(12) Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, (13) którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. (Ew. św. Jana 1)

PRZYSZŁE WYDARZENIA AŻ DO KOŃCA ŚWIATA NA PODSTAWIE PROROCTW ZAPISANYCH W NOWYM TESTAMENCIE.

Wniebowzięcie kościoła (ludzi wierzących) – pierwsze zmartwychwstanie.

Pan Jezus zapłacił nie tylko za zbawienie duszy, ale także i ciała. (1) Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! (2) W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. (3) A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli. (Ew. św. Jana 14) 

(13) A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. (14) Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. (15) A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. (16) Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, (17) potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. (18) Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. (List św. Pawla do Tesaloniczan 4)

(50) A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. (51) Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni (52) w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. (53) Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. (54) A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! (55) Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? (56) A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; (57) ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (58) A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w anu. (List św. Pawła do Koryntian 15)

Po tym wydarzeniu nastąpi na ziemi wielki ucisk, ujawni się tzw. antychryst i jego fałszywy prorok i będzie rządził całym światem aż do przyjścia Pana Jezusa, który ich pokona i zostaną żywcem wrzuceni do jeziora ognistego (ostateczne piekło). Ten okres nie będzie długi – 7 lat. Szczegóły tych wydarzeń są opisane w Apokalipsie (Księdze Objawienia św. Jana) od 6 do 20 rozdziału.

Powrót Pana Jezusa na ziemię i jego panowanie przez 1000 lat.

Po nie długim czasie od zmartwychwstania ludzi wierzących i wydarzeniach opisanych w Apokalipsie (Księdze Objawienia) Pan Jezus powróci na ziemię i będzie rządził jako Król przez 1000 lat z Jeruzalem.

(11) I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. (12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. (13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże. (14) I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. (15) A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego. (16) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów. (17) I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, (18) by jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. (19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu, oraz z jego wojskiem. (20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. (21) A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.(Apokalipsa 19)

(5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. (6) Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.(Apokalipsa 20)

Na ten czas szatan będzie uwięziony by nie mógł kusić ludzi. Po upływie tego 1000-ca lat zostanie, na krótki czas wypuszczony. (1) I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. (2) I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. (3) I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. (Apokalipsa 20)

Potem zgromadzi szatan tych wszystkich, którzy się buntowali w swoich sercach, ale się bali to ujawnić. I wyruszą na Jeruzalem by walczyć z Panem Jezusem. (7) A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego (8) i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski. (9) I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. (10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę (antychryst) i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. (Apokalipsa 20)

Zostanie także zniszczona ziemia i niebo.

Sąd ostateczny.

(11) I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. (12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. (13) I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. (14) I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. (15) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. (Księga Objawienia 20)

(18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. (Ew. św. Jana 3)

WSZYSCY ZMARTWYCHWSTANĄ, JEDNI DO ŻYCIA WIECZNEGO, DRUDZY NA SĄD I WIECZNE POTĘPIENIE. TO NIE PAN BÓG O TYM DECYDUJE TYLKO TY SAM (SAMA) TERAZ ZANIM ŻYJESZ NA ZIEMI W TYM CIELE. ON ZROBIŁ WSZYSTKO BY CI TO UDOSTĘPNIĆ. KOLEJ NA CIEBIE, WIĘC PRZYJMIJ ZANIM MOŻESZ Z TWOJEJ WŁASNEJ WOLNEJ WOLI ZANIM TU JESTEŚ NA ZIEMI. PO ŚMIERCI BĘDZIE ZA PÓŹNO.

Wieczność

(1)I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. (3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. (5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. (6) I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. (7) Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. (10) I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę, i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, (11) mające chwałę Bożą; blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ. (22) Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek. (23) A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek. (24) I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. (25) A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie; (26) i wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów. (27) I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka. (Księga Objawienia – Apokalipsa 21)

(1) I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. (2) Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. (3) I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą (4) i oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. (5) I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. (6) I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. (7) I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. (Księga Objawienia – Apokalipsa 22)

Czytaj od czasu do czasu te wersety dotyczące zbawienia wybrane z Pisma Świętego. To pomoże ci podtrzymywać twoją wiarę, a Duch Święty Przewodnik i Pocieszyciel będzie cię chronił przed zwątpieniem.

Kup sobie Pismo Święte zawierające cały Stary i Nowy Testament i zacznij czytać i odkrywać jak wielki i dobry jest Bóg, który pragnie zbawienia każdego człowieka, ale musi czekać aż człowiek, według swojej wolnej woli przyjmie ten dar, za który On tak drogo zapłacił.

Słowo Boże jest pokarmem dla twego nowo narodzonego ducha i mieczem Ducha Świętego oraz zwierciadłem stanu twojej duszy.

Poproś Pana by ci pomógł znaleźć miejsce w lokalnej grupie chrześcijan, którzy całkowicie polegają na zbawiennej ofierze Chrystusa Jezusa i jego  krwi przelanej za nasze grzechy na krzyżu, a nie na swojej religii. Spotykanie się z innymi wierzącymi w imieniu Pana Jezusa Chrystusa pomoże ci wzrastać duchowo i być owocnym w życiu dla Niego.

Celem przyjścia Pana Jezusa Chrystusa nie było założenie jednej więcej religii, ale zbawienie człowieka.

Chrześcijaństwo nie jest religią ale stosunkiem człowieka do Boga przez Pana Jezusa Chrystusa.

Kościół chrześcijański to są indywidualni ludzie, których Pan Jezus wykupił swoją krwią, stanowiący ciało Chrystusa teraz na ziemi, a On jest jego głową. ” 17) On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, (18) On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, “ (list do Kolosan )